Reguła JOW wersja II

Autorskie rozszerzenie kardynalnych zasad wybierania posłów do Sejmu RP, postulowanych przez Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych (JOW).

Wytyczne dla ducha i litery prawa wyborczego, regulującego tryb wyborów sejmowych. 

Wersja rozszerzona na podstawie Reguły JOW w redakcji , z 15 czerwca 2015 (Strona Zasady wybierania posłow do Sejmu RP postulowane przez ruch JOW.)

Reguła I

Wolność i równość praw wyborczych dla każdego obywatela

Każdy obywatel Polski ma pełne i równe prawo kandydowania na posła do Sejmu oraz prowadzenia kampanii wyborczej z wolnym dostępem do mediów i do wyborców, finansowanej wyłącznie ze środków niepublicznych z limitem wydatków równym dla kandydatów niezależnych i partyjnych.

JOW Regula Metal Rond fether R1
Zasady:

 • W celu dokonania rejestracji kandydujący stawia się osobiście w miejscowej komisji wyborczej przedkładając dowód poparcia przynajmniej dziesięciu wyborców z danego okręgu wyborczego oraz dowód wpłaty kaucji ze środków własnych nie wyższej niż średnie miesięczne wynagrodzenie. Kaucja podlega zwrotowi, jeśli kandydat uzyska minimum 3% ważnie oddanych głosów.
 • Nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej, a informację o ich partyjnej przynależności, dopisuje się przy nazwisku kandydata.
 • Partia polityczna może zgłosić tylko jednego kandydata w jednym okręgu wyborczym.
 • Gwarantowane Konstytucją RP prawo każdego obywatela do swobodnego ubiegania się o mandat posła nie może być niczym ograniczane poza powszechnie uznanymi szczególnymi okolicznościami, takimi jak utrata zdolności do czynności prawnych, utrata praw publicznych lub ograniczenia wynikające z zasad podziału władz w państwie.
 • Żaden kandydat nie może być w toku kampanii wyborczej faworyzowany lub dyskryminowany w dostępie do mediów publicznych i prywatnych, w możliwościach rzeczowej prezentacji swojej sylwetki, poglądów i programu oraz w dostępie na terenie prowadzenia kampanii do państwowych i prywatnych obiektów użyteczności publicznej umożliwiających kontakt z wyborcami. Przestrzeganie tych zasad kontroluje miejscowy komisarz wyborczy ze wsparciem policji. Spory w tym zakresie rozstrzygają właściwe sądy w trybie przyśpieszonym.
 • Dysponenci mediów i obiektów użyteczności publicznej oraz władze wszystkich szczebli są zobowiązane w ramach służby publicznej zapewnić kandydatom należytą dostępność do mediów i obiektów użyteczności publicznej kierując się zasadami solidaryzmu, neutralności i rzetelności pozwalającymi na przeprowadzenie uczciwej kampanii wyborczej z możliwością adekwatnej prezentacji kandydatów i swobodnego dostępu kandydatów do wyborców. Usługi te są dostarczane nieodpłatnie, jednak nie mogą one istotnie dezorganizować pracy obiektów i instytucji, generować poważnych kosztów dodatkowych oraz naruszać charakteru i obyczajności miejsc udostępnianych. Szczególne szkody i koszty są rekompensowane niezwłocznie ze Skarbu Państwa oraz rozliczane później z podmiotami, które ponoszą odpowiedzialność za powstanie kosztów nadzwyczajnych.
 • Fundusze wyborcze mogą pochodzić tylko z dobrowolnych wpłat od osób fizycznych, również z ze składek członkowskich organizacji politycznych i być gromadzone w sposób ciągły od momentu rozpoczęcia kadencji Sejmu do wysokości 12 średnich miesięcznych wynagrodzeń na każdy rok rozliczeniowy. W roku przeprowadzenia wyborów do Sejmu dozwolone jest zgromadzenie dodatkowych 12 średnich wynagrodzeń na fundusz wyborczy. Szczegółowe sprawozdania o wpływach, wydatkach, umowach związanych z funduszami i kampaniami wyborczymi stanowią informację publiczną i muszą być publikowane corocznie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Reguła II

Poseł reprezentuje wszystkich obywateli okręgu wyborczego

Polskę dzieli się na 460 jednomandatowych okręgów wyborczych według normy przedstawicielstwa. Poseł reprezentuje wszystkich obywateli okręgu wyborczego, z którego został wybrany.

JOW Regula Metal Rond fether R2
Zasady:

 • Terytorium Polski dzieli się na 460 okręgów wyborczych ustalanych według normy przedstawicielstwa. Niewielki rozmiar okręgów (ok. 67 tys. wyborców) wyrównuje szanse wyborcze kandydatów, umożliwia kandydatom niezależnym i partyjnym bardziej bezpośredni i równy kontakt z wyborcami, zwiększa więź między posłami i wyborcami oraz możliwość kontroli i egzekwowania od posłów odpowiedzialności.
 • Poseł jest przedstawicielem wszystkich obywateli okręgu wyborczego, z którego został wybrany. Jest on ich reprezentantem w narodowych organach przedstawicielskich, jak również reprezentantem Narodu Polskiego i polskiej Racji Stanu wobec ogółu obywateli z jego macierzystego okręgu wyborczego.
 • Granice okręgów wyborczych nie mogą przecinać granic województw i gmin z wyjątkiem większych gmin miejskich dzielonych na okręgi wyborcze według normy przedstawicielstwa. Granice okręgów są ustalane w cyklu siedmioletnim bądź po stwierdzeniu nadzwyczajnych zmian demograficznych na wniosek właściwego Wojewody w konsultacji z zainteresowanymi samorządami terytorialnymi. Prawidłowość i merytoryczność każdej zmiany granic okręgów wyborczych jest oceniana i zatwierdzana przez sądy administracyjne.

Reguła III

Zwyciężają najlepsi w jednej turze głosowania zwykłą większością głosów

Wybory odbywają się w jednej turze głosowania. Posłem zostaje zdobywca największej liczby ważnie oddanych głosów liczonych zwykłą większością.

JOW Regula Metal Rond fether R3
Zasady:

 • Wybory wygrywa ten kandydat, który w jednej turze głosowania zdobył największą liczbę ważnie oddanych głosów przy zastosowaniu zasady zwykłej większości.
  • W razie zdobycia równej liczby głosów przez więcej niż jednego kandydata, o przydziale mandatu decyduje losowanie
  • W razie zgłoszenia tylko jednego kandydata, otrzymuje on mandat bez przeprowadzania głosowania
  • W przypadku braku zgłoszeń kandydatów w danym okręgu wyborczym, okręg nie jest w Sejmie reprezentowany.
 • Wybory posła mogą być przeprowadzane przedterminowo tylko w przypadku utraty przez posła zdolności prawnej, dobrowolnej rezygnacji z mandatu lub pozbawienia posła mandatu. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się okresie sześciu miesięcy przed terminem zakończenia regularnej kadencji Sejmu.
 • Poseł może być pozbawiony mandatu tylko w wyniku uchwały Zgromadzenia Narodowego podjętej kwalifikowaną większością 50% głosów przy równoczesnym odwołaniu posła w drodze referendum odwoławczego przeprowadzonego w jego macierzystym okręgu wyborczym, w którym za odwołaniem opowiedziała się bezwzględna większość uprawnionych do głosowania wyborców. Inicjatywa odwołująca posła może być podjęta przez Sejm, jak i przez wyborców w jego macierzystym okręgu wyborczym.

Reguła IV

Obywatele kontrolują prawidłowość przebiegu wyborów

Obywatele i media mają pełną swobodę obserwowania i kontrolowania przebiegu wyborów. Głosy są liczone publicznie, a wyniki są ogłaszane natychmiast po zakończeniu liczenia głosów.

JOW Regula Metal Rond fether R4
Zasady:

 • Lokale, procedury, narzędzia i środki służące przeprowadzaniu wyborów spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i przejrzystości gwarantujące uczciwość i sprawność przeprowadzenia wyborów.
 • Wszelkie przygotowania, umowy, wydatki, decyzje personalne, szkolenia, regulaminy i wytyczne w ramach organizacji wyborów są informacją publiczną, która ma być upubliczniana w pełni, bez zwłoki i bez potrzeby składania wniosków o jej udostępnianie. Obywatele i obserwatorzy mają prawo dostępu i kontrolowania każdego aspektu organizacji wyborów w swoim okręgu wyborczym ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia i transportu urn, zarządzania kartami do głosowania oraz procedury liczenia głosów i ogłaszania wyników wyborów.
 • Zasada jawności, obywatelskiego wglądu i kontroli może być ograniczona tylko ze bardzo ważnych względów jak ochrona tajności wyborów, ochrona danych osobowych i prywatności, czy ochrona sprawnego przebiegu wyborów. Nie może ona również łamać zasad konstruktywizmu, szanowania godności osób uczestniczących w procedurach wyborczych oraz niewywoływania presji na wyborców, członków komisji i obserwatorów.
 • Głosy liczone są publicznie, z udziałem kandydatów, ich pełnomocników, chętnych obywateli, mediów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i zainteresowanych obserwatorów krajowych i międzynarodowych.
 • Wyniki głosowania i nazwisko zwycięzcy w jednomandatowym okręgu wyborczym ogłasza się natychmiast po zakończeniu liczenia głosów.

Podsumowanie

Spełnienie powyższych zasad Reguły wyborczej JOW w wyborach do Sejmu RP, zapewnia pełną wolność i uczciwość procedury wyboru reprezentantów Narodu Polskiego.

W następstwie ordynacji wyborczej, która umożliwia pełną swobodę kandydowania i konkurowania każdemu obywatelowi oraz uczciwy wybór najlepszych z najlepszych w 460 okręgach wyborczych rokuje się w dłuższej perspektywie wystąpienie następujących pozytywnych efektów:

 • Zwiększenie odpowiedzialności posłów przed ich wyborcami w ich rodzimych okręgach wyborczych
 • Przywrócenie reprezentatywności narodowym organom przedstawicielskim
 • Upodmiotowienie obywateli i społeczności lokalnych oraz wzrost integracji obywateli i wspólnot lokalnych we wspólnocie narodowej operującej w wspólnym, praworządnym i obywatelskim państwie.
 • Otwarcie systemu politycznego na aktywnych i chętnych do działania obywateli
 • Rozwój partnerskich relacji między instytucjami państwowymi, władzami i obywatelami opartych na wzajemnym szacunku, poczuciu współodpowiedzialności i dbałości o dobro wspólne
 • Pozytywna selekcja osób piastujących stanowiska publiczne w oparciu o uczciwą i otwartą konkurencję
 • Decentralizacja życia politycznego i ożywienie społeczeństwa obywatelskiego
 • Uspołecznienie, umasowienie i wewnętrzna demokratyzacja partii politycznych
 • Utrudnienie dostępu do władzy ugrupowaniem demagogicznym, skrajnym i czysto medialnym
 • Po ustabilizowaniu sceny politycznej tworzenie stabilnych większości rządowych ponoszących bezpośrednią odpowiedzialność przez wyborcami
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s